Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen időpontfoglalásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!


Amennyiben weboldalunk használatával, az időpontfoglalás vagy a fizetés folyamatával, szolgáltatásainkkal vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot: 


• Válalkozás neve: Pszichológusok a Napos Oldalon Bt.
• Képviselő neve: Dr. Ruzsa Dóra
• Székhely: 1133 Budapest, Visegrádi utca 105
• Weboldal: naposoldalon.hu
• E-mail cím: hello@naposoldalon.hu
• Adószám: 28459936-1-41
• Cégjegyzékszám: 01-06-797956
• Számlaszám: OTP, 11703037-21454095

Tárhelyszolgáltató adatai:
• Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
• Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
• Tárhelyszolgáltató honlapja: https://www.mhosting.hu/
• Tárhelyszolgáltató email címe: info@mhosting.hu


FOGALMAK
• Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
• Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy
• Szakember: a konzutációt vezeti. A Szakembert a Fogyasztó választja a weblapon.
• Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
• Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
◦ jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
◦ kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul
• Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése
• Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
• Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon
• Szolgáltatás: weboldalunk kínálatában lévő, eladásra szánt, szerződés tárgyát képező, forgalomképes tevékenység
• Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
• Weboldal: weboldalunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
• évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
• évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
• 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról


ÁSZF HATÁLYA ÉS ELFOGADÁSA
A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön az időpontfoglalásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája: magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.
Az árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.


PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Fogyasztó a szolgáltatást, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a fenti elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk. A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Eladó részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
• Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
• Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
• Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
• Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
• A panasz egyedi azonosítószámát
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.
Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: a Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/


BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS
Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
• A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
• A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
• A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
• A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
• A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
• A Testület döntésére irányuló indítványt
• A Fogyasztó aláírását
• Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését
Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.
Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
• 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
• (72) 507-154
• bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
• 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
• (76) 501-525, (76) 501-500
• bkmkik@mail.datanet.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
• 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
• (66) 324-976, 446-354, 451-775
• bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
• 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
• (46) 501-091, 501-870
• kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
• (1) 488-2131
• (1) 488-2186
• bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
• 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
• (62) 486-987
• E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
• 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
• (22) 510-310
• fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
• 9021 Győr, Szent István út 10/a.
• (96) 520-217
• bekelteto@gymskik.hu 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
• 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
• (52) 500-749
• info@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
• 3300 Eger, Faiskola út 15.
• (36) 416-660/105
• hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
• 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
• (56) 510-610
• kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
• 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
• (34) 513-010
• kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
• 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
• (32) 520-860
• nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
• 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
• (1)-474-7921
Somogy Megyei Békéltető Testület
• 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
• (82) 501-000
• skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
• 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
• (42) 311-544, (42) 420-180
• endrediemese@invest.hu 
Tolna Megyei Békéltető Testület
• 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
• (74) 411-661
• kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
• 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
• (94) 312-356
• vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
• 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
• (88) 429-008
• vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
• 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
• (92) 550-514
• zmkik@zmkik.hu
Online vitarendezési platform: az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
Ön panaszt tehet az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatban.
Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.
Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Szerzői jogok: jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.


RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX
Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.
Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.


RENDELÉS FELDOLGOZÁSA ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Weboldalunkon keresztül bármikor leadhatja időpontfoglalását. Időpontfoglalásáról automatikus visszaigazolást kap, mely annak beérkezését jelenti. Ha időpontfoglalásától számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.
Amikor e-mailben visszaigazoljuk időpontfoglalását, akkor jön létre a szerződés.


FIZETÉSI MÓDOK
Helyszíni fizetés

IDŐPONT LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA
A 24 órán belül lemondott/módosított időpont kiszámlázásra kerül. A konzultáció díjában benne foglaltatik a regisztrációs díj. A 24 órán kívül lemondott időpont esetén a regisztrációs díj 5.000 Ft bruttó.

A konzultáció folyamata
A konzultáció alapját a Fogyasztó és a Szakember közötti beszélgetések adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A Szakember az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a konzultációs folyamat minden fázisában nyíltan kezeli.
A konzultáció egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A Szakember a Fogyasztó folyamatát kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Fogyasztó viszi végbe.
A Fogyasztó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a Szakembert, valamint annak munkamódszereit elfogadja.


A szakember felelőssége
• titoktartást vállal
• elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a szerződésben rögzített feladat céljából használja fel
• elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető
• elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Fogyasztó érdekében
• amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Fogyasztóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, vagy egy másik szakemberhez irányítja tovább a Fogyasztót.


A fogyasztó felelőssége
• tudomásul veszi, hogy a konzultációs folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért
• elismeri, hogy minden lépés és minden a konzultáció keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége


A konzultáció helyszíne
A weblapon foglalt helyszín


A konzultáció időtartama
50 perc

Budapest, 2024-02-27